Technology

Aplikeeshiinii sagalee kheysan gara barreeyfamaatti jijjiiru

Waan ajaa’ibaa!

 

Related Articles

Aplikeeshiinii khun waan barreeysuu barbaaddan hunda afaanumaan bantanii barruu silaa harkaan barreeysuun isinitti jabaattu(ulfaattu) hunda sagalee qofaa waan silaa sa’aa meeqa isin tursiisee yeroo namaa fixu kharuma gabaabaan waan barreysuu barbaaddu san haasoytee ofii isaatiif automatic isiniif barreysuu danda’uudha.

Waan nama gammachiisu technology nuuf fide kheysaa waan yeroo teenya nuuf qusatu Aplikeeshiinii bareedaa khana dhuma barreyfamaa khanaa irraan isiniif khaaya waan taheef dhuma barruu appii khana arkachuuf as tuqaa bakka jattu irra tuquu drect bilbila kheysan irratti gad buufachuu dandeysuu.

Namoonni baayyeen yaada baayye khan mataa isaanii kheysa jiru kharaa barreyfamaatiin ibsachuu barbaadanii barressanii yaada isaanii san galmaan yokiin haasawanii xumurachuun itti ulfaata.

Dhugaa wanni khun baayyee baayyee takka nama waa barreeysuu jaalatuu fi nama barreysee yaada ibsachuun dirqama itti tahe hunda gargaara ja’een yaada.

Kheysattuu namni walaloo gara garaa barreysuu jaalatu hunda wanni khun baayyee gargaara.

Namoonni barreyfamni afaan inni barreysuu barbaade san yoo khan qubee afaan sanii barreysuufii dubbisuun itti ulfaatu tahe, jechoota afaan sanii dubbachuu dandenyaan kharaa gabaabaan jechoota afaan sanii dubbachuu qofaan aplikeeshiiniin khun automatic ofumaaf barreysuu dandaya.

Osoo seerluga afaan ittiin dubbachaa jirtu san qubee isaafii mallatoolee seera barruu afaan sanii hin cabsin barreysee sigargaaruu danda’a.

Dabalataan aplikeeshiiniin khun afaanoota baayyee of irraa qaba afaanoota addunyaa kheysaa khan ati beeytu hundi irraa argatta.

Aplikeeshiiniin khun hojii online namoonni hojjachuu barbaaddan faadhaaf carraa gaarii isiniif hira. Khana jechuun khiyya garuu afaan Oromoo biratti afaan biraa beyta taanaan hojii khee dabalataa hojjachuu dandeessa.

Akkamitti namoota hojii online hojjataniif carraa saaquu danda’a?

Fakkeenyaaf ati afaan soomaalii, afaan amaaraa, afaan arabaa afaan Oromoo biratti dandeysa yoo tahe, jechoota afaan sanii qofa Aplikeeshiinii khana irratti sagalee khee waraabdee inni ofii isaaf afaan ati barbaadde saniin siif barreysa.

Ati ammo yeroo khana osoo qubni khee barreysuudhaan sin dadhabin afaan qofaan haasownaan barreysee siif xumuruu dandaha.

Aplikeeshiiniin khun application MB xiqqaa khan bilbila kheysan bakka guddaa qabee guutu miti

Application namoota baayyeen jalatamee itti fayyadamaa jiruudha. Isiniis buufattanii itti fayyadamuu qabdan hundi kheysa

Appii as tuqaa buufadhaa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button