APPII Biyyaa barbaaddan tola(bilaasha) ittiin bilbiluu dandeysan

Appilikeeshinii ajaa’ibaa khan biyya barbaaddan addunyaa guutuu tola ittiin bilbilachuu dandeysaniin.

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu

Appii kana dhuma barreyfama kanaa irraan isiniif khaayaa, isin bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload jattu tuquun buufadhaa!

Appii akkanaa kana yeroo nama barsiisan namoonni baayyeen yeroo credit irratti heddumeyfatan booda yeroo bilbilachuuf ka’an code biyya bilbiluu barbaadanii san dagatanii bilbiluuf yaalalii nama komatan.

appii keessa yeroo seentan bakka lakkoofsa itti barreysuuf jettan san irraa koodii lakkofsa biyya bilbiluu barbaaddanii san laalladhaa sirreyfadhaa!

Appilikeeshinii kana amma dura barsiiseen jira ammaas appii ajaa’ibaa khan nama gammachiisu waan taheef isiniif qabadhee dhufeen jira

Appilikeeshinii kanaan lakkoofsa biyya addunyaa irra bakka hundatola ittiin  bilbilachuu isin dandeysisa

Appilikeeshinii kana namoota baayyeetu dawnload godhatee yeroo ammaa itti fayyadamaa jira isinii isiniis isin fayyada waan taheef buufattanii itti fayyadamuu qabdu

Appilikeeshinii tola addunyaa guutuu ittiin bilbilattan yeroon ja’u ammoo, namoonni baayyeen amanuu dhiisuu dandeysu.

Garuu dhugaa gootanii fudhachuuf wantootan an isinitti himu khana sirritti hordoftanii laallaan, dhugaa tahuu isaa laaltanii arguu dandeysan.

Appilikeeshinii akkanaa baayyeetu jira inni khun ammoo caalatti warra khaan caalee nagammachiise waan taheef, itti gammadee isiniis akka itti gammaddan ja’ee qabadhee dhufee jira.

Wanni kun yeroo baayyee namoota raakkatan gargaaruu danda’a. Akkamitti yoo jattan ammoo fakkeenyaaf, namoonni biyya arabaa seeraan ala jirtan faan bakka magaalaa yeroo barbaaddanitti deemuun waan isinitti ulfaatuuf Appilikeeshinii kana buufattanii osoo hin rakkatin duratti bilbila kessanitti yoo galfattan, gaafa haajamtanii bakka magaalaa dhaquun isinitti ulfaate faa appii kana waan bilbila keessan irraa qabdaniif osoo hin rakkatin waan haajamtan san haajaa bahuuf ittiin bilbilachuu dandeysan.

Appilikeeshiniin kun appii bilbila keessan bakka guddaa qabatee isin jalaa guutu miti

Appii tiqqaa suuraa lama hin caalleedha.

  • Haala itti fayyadama appilikeeshinii 

Itti fayyadamni Applikeeshinii kanaa sablaadha baayyee isin hin rakku.

San dura ammoo appilikeeshinii kun waan credit  ja’an isiniif lakkaa’aa deema.

Credit kana maaliin isiniif lakkaa’a seetan?, video beysisaa of irraa qaba appiin kun. Isin video beysisaa san laaltanii hanga inni lakkoofsa credit sanii isiniif baayyisutt

  • Jalqaba keessa seentanii yeroo jattan tokkoffaa bilbila keessan gara harka mirgaatiin tuqaa sadeen jalarra jirtu tuqxan.
  • Lammaffaa bakka get free credit kan ja’u seentanii
  • Sadaffaa bakka watch video ja’u seentanii video laaltani hanga lakkoofsi credit sanii diddamii shan(25) caaluutti

Appiin kun ammaas yoo linkii isaa namaaf share gootan isiniifiis credit isiniif dabalaa deema.

Website kana yeroo hunda seenaalee Oromoo,gorsa babbareeda,appiiwwan babbareedaa baayyee asirratti gad lakkisaa jirra adhiisuufiis qobbiidha waan taheef itti dhihaadhaa.

Gorsa kheenya khan yeroo hunda itti dhihaadha 

Gaafa ilma namaaf tola yaaddu mudannoon garagaraa kan akka namni san gaarii ati yaadduuf irratti akka waan hamtuu itti yaadduutti si laaluu danda’a. Kun ammoo nama gaarii hojjatu hunda mudachuu waan danda’uuf, ati waan jalqaba hojjachuuf lafaa khaate san of duuba osoo hin janne gaarummaa kee namni san dhuma irratti waan arkuu danda’uu galmaan gahuu qabda gaaroomina yokiin tola ooltummaa isaaf jattee hojjachaa jirtu san.

Ilmi namaa addunyaa kana irra jiru irraa barsantiin 80(80) warra gaaroominaan guutamaniidha akka khiyyatti.

Kana jachuun ammoo gaaroomina hojjachaa jiran jachuu khiyyaamiti.

Gariin namaa gaaroomina rabbiin keysa isaatti uume ofirratti dagate, gariin ammaas arjummaa rabbiin itti khanne of irratti arkuu dadhabe.

Wanniin kana kaaseef ammoo namni ati arra gaarii yaadduuf san inni waan gaaroomina ja’an san nama namaaf tola ooluus tahee nama gaarii yaadu arkuu dhiisuu danda’a. Ati arra yeroo hojii gaggaarii hojjattee itti garsiiftu inniniis gaaroominafi onnee qulqulluu inni qabu yeroo san of irratti arga. Inniniis tola ooltummaa barate jechuudha san booda.

Appii kana buufachuuf as tuqaa buufadhaa

Dawnload from play 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *