APPIIN kun yoo namni si jalaa bade lakkoofsa isaa qofaan hordofuuf si gargaara

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa arra appii ajaa’ibaa kan bilbia nama tokkoo yokiin nama sijalaa bade ittiin hordofuu dandeysaniin qabadheen dhufe.

Appiin guyyaa arraa, appii vayrasii garagaraa irraa bilisaa khan bilbila kheysan bakka guddaa qabee guutee isin jallaa hin rakkineedha

Appii xiqqaa mb muraasaa khan tahee fi appii network xiqqoodhaan hojjachuu dandahu.

Kana booda namni qabeenya kheysaniis tahee waan kheysan fuudhee miliquunii yokiin baduunii hin dandahu isin jalaa

Appilikeeshinii kana dhuma barreyfama kanaa irraan isiniif khaaya waan taheef,isin bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload jattu tuquun buufadhaa!

Application waaniin baayyee irraa jaaladhe kheysaa nama hordofuu barbaaddu san bilbila isaa irratti osoo appii biraafi waan takka hin fe’in, lakkoofsa bilbilaa isaa qofaan akka hordofuu dandeysan isin gargaara.

Application baayyeen nama tokko hordofuuf dirqama appilikeeshinii biraa bilbila nama hordofuu barbaadduu san irratti akka buuftu sigaafata garuu, inni khun ammoo waan takka bilbila nama sanii irratti gad hin buusi lakkoofsa bilbilaa isaa qofa qabaachuu  si feesisa.

Fakkeenyaaf namni tokko yoo akka tasaa qabeenya kheysan fuudhaa isin jalaa bade salphumatti lakkoofsi bilbila isaa isin harka waan jiruuf bakka inni jiru lokeshiina yokiin bakka argama isaa  irra isin geeysa kallattumaan.

Waan akka ajaa’ibaatti namatti toluudha wanni khun! Biyya addunyaa hunda irraa bakka barbaade haadeemu namni isin jalaa miliqe san appii kana buufannaan kallattumaan qabuu dandeysan

Kana malees namni biyya ambaa keessa jiru tokko yoo akka tasaa lafa hin beyne kheeysatti bade kharuma gabaabaan bakka jiru wallaallaan, fageenya irra teeysee lafa inni badee kheysa jiru san laaluu dandeysa.

Appiin kun wantoota muraasa asii olitti dubbanne caalaa of irraa qaba waan taheef appii bareedaa khana dhuma barruu irraa buufadhaa!

Gorsa kheenya khan yeroo hunda itti dhihaadha 

Gorsi kheenya khan guyyaa arraa galata fi jaalala:

Galanni fi jaalalli wal- magarsaa deema waan taheefiin kana ja’e.

Namni gaafa galatoonfattu dhamti jaalalaa isin jidduu jirtu yokiin hin jirre dhufee baayyatee beyree walitti isin beysuu danda’a.

Yeroo hunda nama hojiis tahu walitti dhuftan yokiin walitti  dhihaattaniin galatoonfachuu baayyisi aadaa godhadhu!

Maalif yoo jatte jaalalti fi galanni wal harkisa,  galataatu jaalala harkisa yokiin dhala. Gaafa nama tokko galatoonfattu namni san jaalala barachaa dheema jechuudha.

Ilma namaa irraa jaalala horachuufiis fuula bareedaa, khabajaafi jaalala jalqaba khannuufii sirraa eeggama. “Akkuma nama of khabajeetu nama khabaja” ja’anii of khabajuun nama san kabajuu taati jachuudha.

Gaafa ati xurii booda kheeti sitti dibamtu of irra eegde namniis si khabaja, si jaalata. Khabajaan qabeenya, khabajaan khafana yokiin offstage qaama kheetiin sattartuudha.

Gaafa nama khabajjee, gaafa nama jaalatte,  gaafa of khabajje, gaafa of-jaalatte namni akka si jaalachuun isaa hin oolle beekhuu qabda.

Jaalala nama barsiisii jaalala nama biraa barbaadi, ilma nama khabajaa barsiisii kabajaa irraa barbaadi ofii osoo hin khabajin khabajaan barbaada yoo khan jattu taate, akka nama ofii xurii qaamarratti yokiin uffatatti ba’atee bakka taa’u bareedduu irran taa’aa naaf bareechaa ja’uuti.

Namni ofii isaa osoo hin qulqulleyfatin bakka bareedduu ta’uuf amoommatu jachuun, namoota ofii hamtuu yaadaa namni qaarii maaf hin yaanne, ofii jibbaa maaf hin jaalanne ja’uudha.

Hamtuu sirra jiru san dhiiftaa gaaroomina namaa yokiin hamtuu xiqqoo nama irratti garte ijji kee yoo argaa oole dhibdee guddoo of irraa qabdaa jachuudha. Galatoonfachuu barree jaalalaan boojinee haa jaalatamnuu

Appii kana buufachuuf as tuqaa 

 

Appii maqaa abbaa bilbilaa isinitti himu

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *