Appilikeeshinii Filima akka Si’irii fakkeysitanii hojjattaniin

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa arra appii ajaa’ibaa kan filima akka si’iriitti ittiin dalaguu dandeysa isiniif qabadhee dhufe.

Technology waan ajaa’ibaa namatti tahu qabatee dhufee jira.

Mee appii arraa khana dhuma barruu khanaa irraan isiniif khaaya waan namatti khana isiniis laaltanii yoo barbaaddan asumaan appii khanaan gara hojii prank hojjachuutti bahuu dandeysisu.

appii kanaan filmii akka prankiitti  haala namni kun soba yokiin filmii tahuu hin amanneen hojĵachuunii dandeysan

appii khana buufattee yoo khan filmiin dalaguu barbaadde ammaas yaada yokiin dandeytii guddoo sirraa barbaada osoo hin taane kharaa laafaan yaanni isaan hojjatamu isiniif tahu isiniif dhufuu danda’a.

Akka namni tokko isin irratti hin beynetti filmii ibidda balbalchuufi nama biraa dhaabbattee osoo inni hin argin baduu faa isin dandeysisuudha.

Namoonni baayyeen filming akkasii yeroo argu waan dhugaan ati si’irii hojjattee nama biraa baddu yokiin ibidda balbalchitu itti fakkaata.

Appii kanaan waan hedduu hojjachuu dandeysa fakkeenyaaf: prank hojjacha  haala nama sodaachisuu hojjachuu dandeysan

Waan gaarii dhubbisuun sammuu ofii misoomsuudha!

Oromoon gaafa haasa’u dubbii gabaabsee yeroon qusata

Namoota sadiitu ture, sadeen irraa tokko nama osoo uffatuu dhaammootu, namni tokko ammoo nama osoo nyaatùu beelahu, namni sadaffaan ammoo nama osoo gammaduu booyu yokiin gaddu jechuudha.

  • Namni jalqabaa khan osoo uffatuu dhaammootu khun hiikkaan isaa, namni tokko gaafa gosa isaa yokiin lammii isaa irra fagaatee jiraatuun, nama osoo uffatuu dhaammootu jattiin oromoon.

Akkana jachuun ammoo namni nama isaa yokiin saba isaa kheysa hin jirre uffatuus dibatuus boonuus itti hin tolu jachuudha. Akkuma mukhni baalaan bareeda ja’an sanii.

  • Inni lammaffaan ammoo nama osoo gammaduu gaddu jachuudha. Kana jachuun ammoo, ilma dhiiraa tokko khan obboleysi isaa du’ee jaartii obboleysaa dhaale jachuudha. Kun ammoo akki gaddaafii gammachuun itti duraa walitti laaqamtuuf, gaafa jaartiin obboleysaa isaa tan inni dhaale san gaaroomina obboleysa isaa itti haasoytu obboleysa isaa yaadatee gadda gaafa khaan ammoo ni gammada jachuudha.
  • Inni sadaffaan ammoo, nama osoo nyaatuu beelahu. Namni osoo nyaatuu beelahu jachuun hikkaan isaa, nama jalqaba intala takka fuudhee eega ilmaan irraa argate booda haadha ilmaanii san hiikhee tan biraa fuudhee jachuudha. Gaafa jaartiin yokiin intalti lammafaa inni fuudhe tun joollee isaa tan duraan fuudhe san irraa dhalee inni bakka hojii biraa deemee galu qalbii isaa kheysa laata nyaata khanniteefi, laata nyaata quuftee ja’ee sammuu isaatti yaada. Yoo gaafatees joollee naatu nyaachisaa siitu beekha jattee deebiftiif jachuudha

Khanaan dhubbii tana sadeen hiikti oromoon yeroo gabaabsitee himtu.

Guddinaafii kharoora

Guddinaafi kharoorri utubaafii miggaara.

Namni tokko gaafa guddinaaf lafaa kha’u jalqaba kharoora guddinaa yokiin waan guddachuuf irratti kharoorfate san jabeyfachuu qaba.

Fakkeenyaaf namni tokko waan tokko akkas gudhuun qaba ja’e kharoora kheysa galfate yokiin murteyfatte, dirqama waan murteyfate san galmaan gahe malee ni yaadda’a

Gaafa galma san gahuun qaba jattee hojjattuufi gaafa akkanumaan osoo kharoora hin qabne hojjate akka tokkotti bu’aa hin fiddu.

Waan hojjachuu barbaaddu hunda kheysatti dirqama kharoora tokkoo khaayyattee waan kharoorfatte sangalmaan gahuuf lubbuu tee irrattillee dirqama kheyse jachuudha.

Guddachuuf kharoorri galmaan sigahuu irratti gahee guddaa tabata.

Hordoftoota fi dubbiftoota barruu website khanaa, website khana irratti baruumsa appii, seenaa Oromoo gorsa gaggaarii faa irraa ni argattu waan taheef, website kana hiriyyonfadhaan isiniin ja’a!

Appii khana buufachuuf as tuqaa 

Dawnload from play store 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *