Appilikeeshinii suuraan akka haasoytu goonuun

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbi bakka jirtanitti bubbisaa bakka jirtanitti isin haa qaqqabuu isiniin jachaa, guyyaa arraa appi isin ajaa’ibsiisu isiniif qabadheen dhufe waan tahee itti dhihaadha!

Appilikeeshiniin khun waan isin ajaa’ibsiisu kheysaa suuraa qofa fuutanii suuraan san akka haasoytu godhuu danda’a, suuraan irratti baaftan san

Appilikeeshinii ajaa’ibaa khana buufachuuf dhuma barreyfama khanaa irraa dhaqaa, bakka as tuqaa buufadhaa jattu tuquun buufadhaa

Application khana fayyadamuun suuraa keessaniis tahee suuraa nama biraas tahu irratti select gootanii akka isiin haasoytu godhuu yokiin ammoo akka isiin seeyxu yokiin kofaltu godhuu dandeysan.

Namni hedduun wanta akkasii video namatti fakkeysuuf social media khana irrati yeroo mattansu sagalee wahii biraa khaayee akka inni waan haasayeetti fakkeeysuuf yeroo post godhan arguu dandeysan. Namoonni san maaliin akkas godhan jachuu dandeysan.

Arra khunoo appii haala saniin isiniif khaayu qabadheen dhufee jira waan taheef, dhuma barruu tanaa irraa buufachuu qabdan.

Appii khana yeroo buufattan ee kheysa seentan jalqaba Bakk login itti gootan isiniif baasa, tokkoffaa fb, Google keysan akkasuma create email isiniif baasa, san kheysaa isa barbaaddan irratti login yokiin create gootanii seenuu dandeysan waan taheef, kharaa isinitti toleen seentan

Gorsa kheenya khan yeroo hunda itti dhihaadha

Jireenya keenya keeysatti bu’aaf bahee hedduu, mudannoo hedduu kheysa dabruu dandeenya garuu, yaanni yokiin abdiin jalqaba kharoora kheysa galfanne san galma gahuu diduu danda’a.

Yeroo baayyees khanumaatu nama mudata.

Eegaa jireenyumaatu khana qaba jireenyi ammoo akka hiree sigodha, hireen ammoo qooda fuuldura siif qoodde beekhuun hin danda’amu. Khana kheysatti ammoo abdiin hoo akkam ree?

Jireenyi addunyaa yokiin qoonni ati addunyaa khana irraa argattu yeroo kheysa jirtutti jallachuu danda’a, jireenyi akka yeroo kheysa jirtuu sanitti hin oolu sirraa fooyya’uu danda’a  waan taheef, inni jallatee si hiyyoomsuus abdiin khee fuulduraaf guddinaafi guddachuu yaaduu qabda.

Tattaaffiin ati gootu guddina kheetiif bu’ura tahuu danda’a waan taheef ati yeroo hojjattu kheysatti akka yeroo laaltee laafuufi abdii khutahuun sirra hin jiraatu fuuldurri khee ballina tahuu danda’a waan taheef

Akkuma yeroo jalqabaa siif qajeelaa deemeen booda dhufee qilee sibuusuu danda’a ati ammoo hojjadhuu khasaari malee teysee khasaaruu irraa of eegi

Jireenyi khun siif qajeeluu didee hiyyummaan sitti roorriftuus  abjuufii abdiin kee dheeraa tahuu qaba. “Nama tattaaffateetu tabba baha” akkuma ja’anii

Hojjattee bakka guddoo gahuuf yeroo tee irratti xiyyeeyfattee qusannaa yeroo godhuu qabda. Yeroon tee daqiiqaan hangi teysu hangi raftu hisaaba jala galuu qaba.

 

Fakkeenya namaa yokiin barsiisaa namaa

fakkeenya jechuun khan nama barsiisuuf hojjattu qofa osoo hin taane hojii gaarii yeroo tee kheysatti hojjattee ofii guddattee hawaasaaf kharaa banuu jachuudha.

Inni barsiisaa jannuus hojii gaarii fakkeenyummaa yeroo tee kheysatti hojjattu irraa akka namni baratutti hojjattuudha.

Namoonni ofii waan gaarii hojjatanii hawaasa ballaaf fakkeenya guddaa tahuun baruumsa khannaafii oolaniidha

Baayyeen ilma namaa waan rabbiin uumamaan khanneef ofirratti wallaalee osoo taa’uu jiraatuus jira.

Garuu gaafa namoota waan gaariin hawaasa tajaajilan yokiin if tajaajilan  inni uumamaan gaaroominni isa kheysa jiru san gaafas gaaroomina isaa ofirratti arkuun gara hojiitti hiikha.

Namni hedduun gaariidha!,garuu gaaroomina isaa khana ofirratti wallaalee callisee taa’aan. Gaaroominniifi arjummaa waan namni of irratti dagatee yokiin of irratti wallaalee khennaa rabbii wallaalee taa’uuf

Gaaroominni khannaadha arjummaaniis khannaadha of irratti hin wallaalin sifayyadee hawaasaas fayyadaa.

Appi khana buufachuuf as tuqaa 

Dawnload from play store 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *