Application Bilbilachuu haarayni yoo akkas tasaa isiniif bilbilame maqaa isaa ofumaaf isiniif himu

Application ajaa’iba khan namni isin hin beyne yoo akka tasaa isinitti bilbile isin arrabsees tahu maqaa abbaa bilbilaa isinitti himu

Namoonni baayyeen yoo nama jalaa baduu barbaadan bilbila khiyya niin abbaa narratti bilbilu hin bekhu jachuuf bilbila isaa cufatee taa’a.

Inni san hafee jira amma.  yoo nama jalaa dhokachuu barbaaddan aplikeeshiinii an isiniif maxxansu khana qofa bilbila kheysan irratti gad buuftanii maqaa nama barbaaddanii laaltanii khan dhiisuu barbaaddan dhiiftanii, khan jalaa khaasuu barbaaddan jalaa khaasuu dandeysan.

Bilbilli keessan irratti bilbilanii namni yoo akka tasaa isin arrabse laaftumatti suuraa isaafii maqaa isaa automatic waan isiniif fiduuf nama isin hin beyne khan dhufee isin arrabse san qabuu dandeysan.

Application khun dhugaa dubbachuuf baayyee baayyee nagammachiisa. Yeroo baayyees itti fayyadamaan jira

Sagalee namaa wallaaluus maqaa nama sanii yaameen dubbisa.

Aplikeeshiinii khana dhuma barreeyfamaa khanaa  irraan isiniif khaaya namni barbaaddan bakka”as tuqaa buufadhaa” ja’u tuqaa buufadhaa.

Gorsa bareedaa asii gadii khanaas dubbisaa!

Ilmi namaa gaafa sicaalu qabeenyaan yokiin bekkumsaan, gaafa ati qabeenya yokiin bekkumsa akka saatti qabaachuu barbaadde, akka waan bakka isaan sigahuuf dhamahuutti yokiin bakka isaa khana sicaalchisuu barbaadutti tattaaffata yokiin hawwa garuu gaafa bakka isaa gahuutti dhihaatti sitti hinaafuu hin dhiisu.

Akkasuma irra Caalaan ilma namaa gaafa abbaa qabeenyaa tahutti miskiina yokiin hiyyeessa humaa hin qabneef gaariidha, arjaadhaas gaafa bakka isaa gahu itti gara gala malee.

Ilma namaa tahee khan bu’aa tee yokiin guddattee isa caaltee addunyatti mullachuu khee jaalatu abbaa khee qofa.

Abbaa khee yoo tahe, ati guddattuus maqaan isaa waan guddatuuf ilma isaa cinatti maqaan isaatiis guddata. Khanaaf abbaan khee guddina khee jaalata.

Ilmi nama khana eega tahee atiis wanni akkasii sikheysa jiraattu ofitti gad dhoorki hanga dandeysu.

Gaarii namaaf yaadi ilaalcha kheetiin fagaadhu, ofitti amanamummaa qabaadhu, yeroo hunda guddadheen of dandaha yokiin maatii khiyyarraa jijjiiri hin ja’in! Maalif jannaan arra ofitti amantee ilaalchaafii kharoora kheen fagaattee yaannaan addunyaaf bu’aa buusuu dandeysa.

Addunyaa khaaf carraan arkadheen bu’aa buusuun qaba jettee yaannaan gahuu dandeysa.

  • Yoo rabbi dureeysa sigodhe Yeroo hunda hiyyeeysaa waliin deem, hiyyeeysa fira godhadhu,hiyyeeysa waliin taa’uu guddisi
  • Jireenya hiyyeeysaa waliin qooddadhu bakka isaan cinaachaan ciisan waliin ciisii ilaali! Maalif yoo jatte jireenya rabbiin kheysa sidabarse san akka hin daganneef sigargaara
  • Hiyyeysa waliin nyaadhuu dhugi jaalala teen  hawaasni akka booji’amu si taasisa waan taheef
  • Nama fii jabeysi, hiyyeysa kharaarra ciisu waliin bakka bashannanaa deemii guyyaa tokkoof gammachiisi.
  • Nama uffanni irratti xuraawe hunda jibbitee irraa fagaatin, rakkinaatu khan sicaalu hunda maraataan wal fakkeessee akkas godha waan taheef

Hordoftoota website kheenyaa gorsi kheenya gabaabaan arraaf asumatti dhaabbata guyyaa biraa walitti deebinaa nuuf dhihaadha isiniin janna

Website kheenyaa waan dhabe hin qabu seera gadaa, seenaa Oromoo, technology, gorsa babbareedaa fi kkf faatu irratti maxxanfama.

Waan dubbiftaniif Galatooma!

Appii kana buufachuuf as tuqaa 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *