Application Camera suuraa ajaa’iba ittiin khaatan

 • Suuraa babbareedaa namoonni baayyeen media hawaasaa irratti yeroo post godha nuhi mobile iPhone’ nidhaan suuraa kha’anii jannee yaaduu dandenya.  garuu dubbiin akkas miti, application ajaa’iba khan suuraa isaan khaatan post yoo gootan namoonni arkan hundi suuraan khu I phone’ niidhan kha’ame ja’ee yaaduu danda’u qabadheen isiniif dhufe waan taheef aplikeeshiinii dhuma barreyfamaa khanaa irraan isiniif khaaya dhuma barreyfamaa irraa buufadha.

Application xiqqaa iddoo guddaa qabee bilbila kheysan isin jalaa hin guunne khana yoo khan buufattan tahe bilbila kheysan qofaan suuraalee babbareedduu I phone’dhaan kha’ame ja’ee namni yaadu kha’uu dandeysan bilbila kheysan qofaan.

Namoonni baayyeen akkuma arkaa jirtanii bilbila iPhone ‘niidhaaf ja’ee khalee gurguraa jira. Bilbilli kheysan khan harkaa qabdan khuniis akka bilbila namni khalee gurguruuf san isiniif niguuta.

Bilbilli namni khalee gurguruuf saniis yoo tahe tokkoffaa suuraa bareedaa khaasuudha irra caalaa wanni namni irraa jaalatu.

Egaa erga suuraa bareedaa qofaaf tahe, Bilbilli kheysan khan harkaa qabdan khuniis bakka san isiniif gahuu ni danda’ama.

Application khun suuraa fageysee haala bareedaan khaasuu akkasuma khaameeraaisaan video of waraabuu akkasuma suuraa bareedaa of khaasuu akka ajaa’ibaatti isin gargaara.

 • Kaameeraaf jattee bilbila qarshii guddaan bitamu hin barbaadin application kana yoo khan buufatte taate suuraa bareedaa khaatee waan iPhone irraa barbaaddu san arkachuu dandeessa.

Gorsi Nama fudhateef daawwitii jireenya fulduraa tahuu danda’a.

Gorsa bu’aafi hamtuu ilmi namaa siif qabu irraa.

 • Ilmi namaa ilma namaatiif warqiidha rakkataan qabaataan gaaf tokko bu’aa siif qaba
 • Ilma namaa rakkataa sii gadii hunda isa qabeenyaan sicaalu caalaa nagayaas tahu gaafadhu, itti dhihaachuus tahu itti dhihaadhu waliin gammadii gammachiisi
 • Barri gammachuu arra siif tahe isaafiis tahee gammaduu danda’a waan ati arra arkatte khana arkatee.
 • Akkasuma nama fiis jabeysi “namni fii hamaa hin qabu harrellee afaan siif qabu”ja’a Oromoon, nama khee jabeysi.
 • Ilma namaa akkuma jabeeyfachuun gaarii abdachuuniis gaarii miti maalif jannaan ilmi namaa akka ati gaarii yaaddeefitti gaarii yaaduu dhabuu danda’a waan taheef.
 • Akka fadhees tahu ilma namaa waan inni hojjate hamtuus sitti hojjatu waan inni hojjatu irra dhaabbattee hin hammaatin. Gaarii inni hojjaterra dhaabbadhuu fakkeenya godhadhu malee hammenyaan fakkeenya irraa hin fudhatin
 • Yoo akka tasaa namni atiin walitti dhihaattan kheysaa tokko dhufee hammeenya khan yaadu tahe, ati faallaa isaa gaarii hojjadhuu agarsiisi, inniis irraa deebi’ee fakkeenya irraa hojii khee gaarii khanarraa fudhatee hojjachuu danda’a.
 • Namoonni hedduun gaarii namaa irraa barata ati nama gaarii hojjatee yokiin yaadee hamaan fakkeenya irraa fudhatee kharaa gaarii nama barsiisu tahi.
 • Isaatu balleeyse jattee boodaan dheyxee hin balleysin

Aplikeeshiinii guyyaa arraa qabannee isiniif dhufnees asumarraa buufadhaa hordoftoota fi dubbistoota website khenyaa

Appii kana buufachuuf as tuqaa dawnload godhadha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *