Technology

Application dha’annaa Onnee teenya ittiin to’annu

Waan ajaa’ibaa!

Technology gara hundaan jabaatee bakkatti sitajaajilaa akkuma jiru Aplikeeshinii baayyee baayyee nama gammachiisu  khan bilbiluma kheenyaan dha’annaa onnee teenyaa ittiin to’annu isiniif qabadheen dhufe.

Aplikeeshinii khana dhuma barreyfamaa khanaa irraan isiniif khaaya waan taheef yeroo buufattan booda keessa keessa isaa seentanii cameeraa bilbila kheysanii harka kheysan irratti qabdani laaluu dandeysan dha’annaa Onnee teysanii.

Related Articles

Aplikeeshinii baayyee bareedaa mega bayitiin isaa xiqqaa khan tahe bilbila kheysan bakka guddaa qabee isin duraa hin guutu.

Gorsa gabaabaa khanaas asumaan dubbisaa

Gorsa gaarii namaa:

  • “Nama gubateetu gubaan arra sirra jirtu maal akka taate siif hubata”namaa khan namaaf rakkateetu gaafa isaa rakkatte yokiin namaaf rakkatte siif hubata.
  • Namoonni baayyeen osoo isa boodaa isaaf rakkattuuti, tola isaaf oolte wallaalee sikomachuu barbaada. Yeroo akkasii ati khan tola itti oolaa jiru hojii gaarii itti jirta waan taheef ilaalcha isaafii ija inni siin ilaalu san irraa hammeenya fudhachuu hin qabdu, tola isa barsiisuu qabda malee
  • Gariin namaa fakkeenya faana isa dura dabarte irraa laallata gariin namaa ammoo gaarii hojjatee faana isaa irra akka namni deemee gaarii hojjatu godha.
  • Ati bakka hundatti fakkeenya namaa tahuu yaadi! Bakka miilaan ijjattu,bakka arrabaan dubbattu, bakka sammuun yaaddu hundatti waan gaarii hojjattee fakkeenya gaarii biyyaaf dabarsuu yaadi!

Yeroo tokko tokko yaada kee qofa deeggari, mataa kee qofaan of gors, ilmi namaa mullata yokiin bakka guddaa ati abjuu godhattetti gufuu tahaa jachuunis ni jira.

Gatuu ilaalchi akkasii qabattee yeroo hunda deemuun abjuu teetiifi atuu qilaa irraa galuun hin dandaamnetti sigalchuu danda’a.

Ilaalcha namni san siif qabu yokiin namni san ilaalcha gaarii ilma namaa hundaaf qabaa laata jattee qorachuun dirqama. Maalif yoo jatte nama siif yaadu itti dhihaattee kharoora khee yoo itti himatte waan gaarii si gorsuu danda’a waan taheef.

Jireenyi khun kheysatti namoonni baayyeen ilaalcha kheetu milkaa’inarra si’oolcha, ilaalcha kheetu milkaa’inaan sigaha ja’anii khan yaadan baayyeedha. Yaanni khun sirrii tahuus jireenyi addunyaa” gaafa siif waltaate lukkuutu khillee damee mukaarratti siif dhala,gaafa sitti wal taate ammoo hantuutaatu dagaa sijalaa nyaata” akkuma ja’anii ilaalchi badaaniis akkuma sikufisuu danda’uu, sikaasuus danda’a.

Jireenya khee kheysatti nama galaana kheysa yaa’u kheysa dabru tahi. Namni galaana kheysa dabru suuta ja’ee humna galaanaa sanii sobaa deema. Humna galaana sanii irra qaxxaamuruuf khallattiin irra deemuu hin danda’uu. Yoo galaana irra humnaan qaxxaamuruuf jatte ammo si fuudhee deema waan taheef, suuta jattee akka na khallattii galaanni san itti deemaa jiruutti suuta suutaan gara kallattii itti bahuu barbaadduu sanitti siqaa deemta.

Jireenya khee kheysatti hojii ati dalagaa jirtu san irratti nama hamilee sitti horu, khan jabaadhu bakka nigeeysaa siin ja’u san itti dhihaadhu.

Namni hijii ati itti jirtu san irratti sijajjabeeysu bila dhaquun khee yeroo hunda banziila siif taha waan taheef.

Akkuma namni badaan jireenya khee irraa abdii sikutachiisuuf carraaqutti, atiis irraa fagaachu qabda namoota gufuu sitti tahan irraa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button