Application video garagaraa ittiin edit gootan

Appilikeeshinii video garagaraa ittiin edit gootan.

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa, arra waan haaraya qabadheen isinitti dhufe.

Appii khana dhuma barreyfama khanaa irra isiniif kaaya waan taheef, bakka as tuqaa buufadha jattu tuqaa dawnload godhadhaa!

Appilikeeshinii baayyee itti gammaddan ja’ee yaadu tokko qabadheen dhufe isiniis akka itti gammaddan abdiin qaba!

Namoonni baayyee yokiin namoonni online fayyadaman guutuun yeroo ammaa gara tiktok godaanan jachuun ni danda’ama, tiktok ammoo follow guddifachuuf wantoota an arra isinitti himuu barbaade khun guddina tiktok kheysanii yokiin hordoftootaa baayyifachuuf baayyee isin barbaachisa.

Tiktok kheysan guddifachuuf dirqama video kheysan qulqullina fi desalination garagaraan edit yoo goote tiktok khee yeroo gabaabaa kheysatti namoota baayyee hawwatee, tiktok kheetiis guddachuu danda’a.

Appilikeeshinii khanaan tiktok qofa guddifachuu osoo hin taane:, Instagram, you tube fi Facebook keellee gara khanaan guddifachuu dandeysa.

Namoonni baayyeen ammoo follow isaanii guddifachuuf video edit isaanii haala nama hawwatuun sirreysuu  qofa irratti hundaa’uun follow isaanii akka ajaa’ibaatti akka guddatuuf godhan.

Namoonni hedduun ammoo qooda video edit godhanii sirritti bareechuu khana namni hedduun waan bu’aa qabu hin sahan,garuu wanni khun baayyee akka namni video kheysan hawwatu godhan.

Appilikeeshinii an guyyaa arraa qabadhee isiniif dhufe khun ammoo baayyee isin gammachiisuuf taa’a!

Amaloota appiin khun qabu:

  • Appiin kun Video garagaraa gaggabaabsanii haala namatti toluun ciranii khaayuufi halluu biraa itti dibii akkasuma barruulee garagaraa background itti gootee barruu
  • Video fi sagalee yokiin sirba walitti bakhuun, sagalee vidiyotti dabalaa, video sagaletti dabataa khan isin gargaaruudha.
  • Filter garagaraa babbareedaa haala nama hawwatuun video irra dibuun si gargaara.
  • Istiikara garagaraa khan nama khofalchiisan khan nama, buhaarsafi kanneen biroos hedduu of irraa qaba
  • Yoo fuulli kheysan finniisa mallattoo gogaa fuula kheetiin addaa,  fuula kee irraa jira tahe, fuula khee bareechee wal fakkeysuun si gargaara.
  • Akkasuma shamarraniif ammoo lipstick,blusher, meekkaappii,eyebrowsfi contour. Video fuula kheysaniif gaarii khan tahe hojjachuuf isin gargaara.

Walumaa galatti appilikeeshinii khana irraa irraa waan hunda arkattan jachuudha.

Video edit godhuu irrattiis baayyee baayyee isin gargaara wanni khun.

Gorsa kheenya khan yeroo hundaa

Abdii fi carra

Abdii jachuun waan tokko abdachuu jachuudha, carraa jachuun ammoo waan jiruufi jireenya kheysatti osoo beeytuus tahee osoo hin beynees guyyuma kheysaa sitti dhufuudha.

Wanni abdachaa dhufte san ammoo akkam nagooti jattee yaaduu dandeysa.abdachuun ammoo waanuma jiru carraan ammoo waan abdatte khana si qunnamsiisuufi si qunnamsiisuu danda’a.

Waa malee carraa fi abdii ja’ee hin khaafne, ilmi namaa waan tokko yeroo abdiin eeggatu carraan ammoo dhufee osoo hin beyne waan hawwe saniin wal dhorkuu danda’a waan taheef, waa hunda yeroo hojjannu yokiin abdannu carraan dhufee waan hawwite saniin wal bira isin khuchiisuu akka danda’u sammuu teenya kheysa fiduun dirqama.

Beekhi bakka abdiin guddoon jirtu san irraa carraan dhabuu yoo dhufe, abdii khutachuuniis baayyinaan dhufuu danda’a waan taheef

Yeroo hojjannu kheysatti yokiin abdannu kheysatti Carraa dhabuu yaaduu yeroon ja’u ammaa, shakkiin waan itti jirru laàfisuu jachuu khiyyaa miti, carraan khun gaafa wanni takka siharka jirtullee yoo waan gaarii fuul dura kheetti hawwite, carraan badaan dhufee fuldura khee dhaabbachuu danda’a.

Yoo fuul dura khee wanni carraa khiyyatti gufuu taha jattee yaadu tahees,  carraa ati yaaddu saniin khan faallaa dhufee fuul dura khee bareechuu danda’a waan taheef abdiis khutuun hin tahu.

Barruu kheenya khan arraa asumaan xumurraa waan dubbiftaniif galatooma!

Dawnload 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *