Applikeeshinii kalaara yokiin halluu bilbilaa kheysanii akka ijaaf tolutti jijjiirtaniin

This application allows you to attach a color or bright color to your phone so that it does not damage your eyes. This application has a variety of colors. you can change any of those to your liking. many people are unknowingly damaging their eyes from phone light or computer light

Akkam jirtan hordoftoota fi dubbiftoota barruu website kheenyaa, nagayaafi rahmanni bakkuma jirtanitti isin haa qaqqabuu jechaa, website khana yeroo seentan bakka ‘allow‘ jattu tuquun yero yeroon nuhordofaa!!

Website khana irratti wantoota akka seenaalee Oromoo, gorsa jajjabinaa, applikeshinii babbareedaa amma ammaan gadhiifna waan taheef, nuhordofaa

Applikeeshiniin khun ija teenyaaf baayyee barbaachisaadha.

Namoonni baayyeen osoo ofirratti hin beekhin ijji isaanii miidhamaa jirti.

Sababa bilbila kalara adii yokiin ifa halluu adii bilbilli isaanii taheef.

Eegaa osoo hin miidhamin dura yoo itti yaanne gaariidha, bilbila harkaa qabnu khanaan yeroo dheeraa ifa adii khanaan laaluu guddisuun kheenya ija teenya osoo hin beeyne miidhaa jira waan taheef, ammumarraa khaanee technology bareedaa akkanaan haa fayyadamnuu.

Ijji namaa waan nuura ja’amtu ofirraa qabdi, nuurri saniis ifaan baduu danda’a.

Fakkeenyaaf  ija haaloota ittiin miidhamtu kheysaa tokko ifaa ‘dha. ifaan  bilbilli kheenyaa khun haala hin beekkamneen ija teenya miidhuu danda’a.

Applikeeshiniin arraa khun ammoo ija teenya fayyaan tursiifnee  eeggachuuf nugargaara waan taheef itti haa fayyadamnuu!

Applikeeshiniin khun halluulee isinitti tolan khan gara garaa, khan bilbila kheenya irraa baayyee bareedu if irraa qaba khanaaf itti fayyadamuunis namatti tola

Aplikeeshiinii dhuma barreyfamaa khanaa irraan isiniif khaaya waan taheef, bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload jattu tuquun buufadhaa!

Gorsa kheenya khan yeroo hundaa

Gorsi kheenya khan guyyaa arraa nama ifii fahamuu yokiin keessa nama ofii baruu

  • Namni ifii(ofii) yoom barama?

Namni fii (ofii) khan baruu dandeysu yeroo nagayaan wajji jiraattan miti.

Ilmi namaa yokiin kheysi ilma namaa hamtuu dukkana kheysa jirtuufi gaarii dukkana kheysa jirtu tahee jiraata.

Kana jechuun khiyya ammoo ilmi namaa yoo gaarii qabaatees gaaroominni isaa hin mullatu dafee jechuudha. Yoo khan hamtuu namaafiis qabu taatees hammeenyi isaa dukkana kheysa akka jiruuti jechuudha. Akkana jachuun khiyya ammaa dhukkanti hamtuu qabaattuus, gaarii qabaattuus ijaan hin gartu jechuudha.

gaariifi hamtuu dukkana halkanii, ifa fudhattee ofirraa laaltaan. garuu khan ilma namaa ofirraa laaluu ni ulfaata waan taheef, ilma namaa gaafni baruu dandeysu gaafa haajamte , gaafa rakkatte fi gaafa miidhamte baruu dandeysa.

Kana jachuun ammoo lammummaan hagam gaariidhaas jattee gaafas bara jechuudha.

“Dhukkuba namaati dhufe, dawaa isaa barta” ja’an mitii ree

Kanaaf ammoo ilmi namaa dukkana tahee gaarii siif qobbeysuu dandaha waan taheef, ati yeroo hunda isa hamtuu yaaduus,  toltuu yaaduus; ati gaarii qofa yaadiif

Irra caalaan Ilmi namaa lafa tanarratti uumamanii rabbiin subhaan allaa gaarii kheysatti uume garuu,  guyyaa kheysaa haala bakka oolmaya isaanii irraa khan kha’e hammeenya toltuu yaaduu dhabuun wal bara.

Akkasuma namoonni baayyeen osoo gaaroomina qabanii, osoo arjummaa qabanii, osoo waa meeqa qabanii ofirratti wallaalan.

Namni gaaroomina qabu of irratti wallaale khun ammoo haalaafi bakka hojii isaa yokiin bakka oolmaya isaanii walin wal qabateeti gaaroomina isaa dagate.

Of dhageyfachuu chachuun khanaaf barbaachisaadha, Namaaf hubachuu jachuun maal jechu?

Of dhageyfachuun ammoo namni waan isa kheysa jiru of dĥageyfate waan isaa yokiin kheysa isaa hanga tokkoof namni baruu danda’a.

Namaaf beekhuun ammoo obboleysa khee khan haajame fi wantoota haalli jireenyaa isa irraan gahaa jiru hubachuufi jachuudha

APPII KANA BUUFACHUUF AS TUQAA

DAWNLOAD FROM PLAY STORE 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *