Baga gammaddan Appii shabakaa free

Baga gammaddan warri Saudi Arabia jirtan shabakaa free’n gad dhiifamee jira jawwii fi zain irratti haala nama gammachiisuun dalagaa jira appii dhuma barruu irraa buufadhaa bakka appii shabakaa free as tuqaa buufadhaa jattu tuqaa buufadhaa jawwii free zain free irraa fayyadamaa

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu

Appii kana dhuma barruu kanaa bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload from play store jattu irraa buufadhaa

Appilikeeshiniin akkaa kun nama hordofuus tahee bilbila keysan kan badees deeffachuuf yokiin eysa akka jiru jala deemtanii argachuuf isin gargaara

Appii kanaan fageenyarraa nama hordofuuf nu fayyada.

Yeroo ammaa kanatti guddina  technology irraa kan ka’e, namni sitti hin dhihaanne yokiin naannoo tee hin jirre toko osoo ati hin beyne fageenya irra taa’ee karaa gabaabaan maal akka hojjachaa jirtu, essa akka deemaa jirtu, fageenya eysaa irra akka jirt bakkum taa’ee si hordofa.

Namoonni baayyeen osoo of irratti hin beekin hordofamaa jiŕa.

Kana waan taheef of eeggannoo guddaan of eeguunbarbaachisaadha. Bilbilli siharka jiru khun akkuma waan gaarii siif godhuutti, akkuma waan fagoo siif dhiheeysutti, akkuma waan sitti dhihoo bakka bakka barbaadduun siif gahutti, diinummaas siif qaba. Bilbilli kee inni harkaa qabdu khun yoo of eeggannoon hin qabanne, of eeggannoon itti hin fayyadamne si miidhuu danda’a.

Fakkeenyaaf: ati osoo waan iccitii haasa’a osoo jirtuu, inni ammoo san dura xalafame/ hordofamaa jiraate tahe ati iccitiin kee bahee jachuudha kanaaf bilbila kee akka alàgaa yokiin diinaatti of irraa eeguun dirqama jachuudha.

Waan amma an qabadhee dhufe yokiin appii kanaan waan malee yoo kan hojjattan taatan isintu addunyaaf akirattillee itti gaafatama jachuudha.

Kana yeroon ja’u ammoo, barsiisaa itti hin gaafatamu jachuun kheysan hin oolu.

appiin kun waan gaarii akka itti hojjataniif qobbaaye malee hamtuu itti haa dalaganiif hin qobbooyne. Appiin ammoo waan gaariis qaba, waan hamtuus qaba waan taheef, hamtuu isaatiifi toltuu isaa adda basuuf kana himaa jira.

Yoo waan gaarii inni qabu hojjattanii itti fayyadamtan anaafiis gaarii taha, garuu yoo waan hamaan kan dalaydan taate isin qofaatu itti gaafatama waan taheef nabiraamiti

  • Namni akkamitti fageenya irraa nu hordofuu danda’a? 

 

  • Nuti hoo akkamitti fageenyarraa nama hordofuu dandeenya

Mee amma karaa namni fageenyarraan ittiin nama hordofu haa laalluu:

Namni fageenyarraa taa’ee osoo sibira hin dhufin yokiin bilbila kee irratti siif bilbilee bakka akkasi tuqi bakka akkasii tuqi ja’ee osoo sin ajajin si hordofuuf karaa dheeraa itti fudhata yokiin beekkumsa guddaa gaafata garuu, yoo bilbila kee yeroo tokko qofaaf isa harka seemee kan tuttuqu taate odeeyfannoo bilbila kee irraa yokiin iccitii security keetii hatuu yokiin laallachuu danda’a .

Bilbila qofa osoo hin karaa phone number yokiin lakkoofsaa bilbilaatiiniis odeyfannoo kee kan iccitii security keetii hatuu danda’a

Fakkeenyaaf karaa lakkoofsa bilbilaatiin yoo siif bilbilee waan akkasii barreysi lakkofsa akkanaa irratti ergi yokiin urjii masalaalii tuqi ja’ee sitti khan himu tahe sixalafuuf  koodiin lakkoosa bilbìlaa saniin banuu yaale hundi isa bira waan dheyxuuf, karaa gabaabaa itti fudhata jachuudha

Inni lammaffaan nuti hoo fageenya irra teenyee akkamitti nama hordofuu dandeenya?

Karaan nuti ittiin nama hordofuu dandeenyuun karaa isa amma asii olitti dubbanne kanaaniis wal qabata

Nama tokko hordofuuf karaa amma dubbachaa turre kaniiniis hordofuun ni danda’ama

Bilbila nama sanii si harka yoo jiraate bilbila keetiin bilbila nama sanii password isaafii email isaa laallattee bilbila san biraa osoo hin deemne bilbila kee irratti google seentee yokiin appii namaan hordofan barbaaddattee irratti login irratti gootee dirqama hayyama khannuufi sigaafata waan tahee hayyamuufi qabda karaa saniiniis

Itti fayyadama Appilikeeshinii kanaa 

Appii kana dhuma barreyfama khanaa irraa yeroo buufattan, kallattumaan keysa seentanii bilbila keessan gama gubbaa irra gara harka mirgaan bakka mallattoon profile jirtu irra tuyxanii email nama hordofu barbaaddan san itti galchitan

 

 

Appii shabakaa free as tuqaa buufadhaa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *