Zain jahaatamaa(60) irratti akkasuma ajaa’ibaatti dalagaa jira

Aplikeeshinii bareedaa zain jahatamaa(60)akka Ajaa’ibaatti dalagaa kan jiru Aplikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadamaa. Akkasuma ammaas aplikeeshiniin kun waan ittiin nama gammachiisu keessa sa’atii hanga feetan isiniif dabaluu danda’a yoo barbaaddan hanga guyyaa meeqaa sa’atii itti dabaluu ni dandeysan. Gorsaa kheenya khan yeroo hundaa: Qajeeltee( qaceeltee) nama qaceelchuu. Qaceeltee nama qaceelchuu yeroon ja’u namoonni baayyeen bakka…

Read More