Seenaa Mullis gadaa kutaa lammaffaa(2ffaa)

Yeroo bara elemoon faan wareegamanii waraanni Elemoo faa wajjin jiruus dhuman sanitti, bara jaarraafi miseensoonni qeyroo ganamaa  hidhaa mandheeraa irraa bahanii biyyatti dacha’an sanitti jaarraafi mullis waliin amna isaani fi faanti isaanii gara Oromiyaa qajeelu somaliyaa gara “laffa iissa yokiin laffa izza” bakka ja’amtu irraan lafa Oromoo amma aanaa cinaksan irraa citte aanaa makkaniisa ja’amtu…

Read More

Seenaa Jaal Mullisa gadaa

Asalamu aleykun warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu Seenaa goota Oromoo mullis gadaa  SEENAA RIRMI HIN NYAATU AKKUMA JA’ANII, seenaan abbaan hojjatee dabre turtullee ilmaan barraahu hin ooltu. Seenaa Oromoo jattee seenaa tee Hawaasa kee barsiifta malee seenaa barreeysi jattee seenaa tee namaan akka barroytu…

Read More

Seenaa Ummata cinaksan fi gosa jaarsoo

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa, guyyaa arraa seenaa ummata cinaaksaniifi gosa jarsoo bar 1980 ta irraa kaasee hanga 1997 daadarkaafii qabsoo isaan keysa turan irraa muraasa Ummanni cinaksan kun bara dheeraaf mootummaan dhiibamee kan naannoo somalii jalatti cunqurfamaa turaniidha. Akkasuma Baroota dheeraaf nannoo somaliyaa waliin…

Read More

Seenaa adeeroo dr. Alii birraa

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa, nagayaafi rahmanni bakkuma jirtanitti isin haa gahuu Haala Joollummaa isaanii  Seenaa qabsaaha oromoo gameessa abbaa artii fi qabsaaha guddina afaan Oromoo khana joollummaa isaa irraa eegalee haa laalluu Gameysi namaa qabsaahan atii abbaan artii kun joollummaa isaatti erga dhalatee booda osoo hin turin abbaafi haati isaa wal hiikan ,…

Read More

Seenaa shekh bakhi saphaloo

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu Seenaa hayyuu sabaa, gameessa fi da’ii Oromoo rabbi jannataan haa qananiisuu jachaa seenaa isaa muraasa haa dubbifnuu! Shekh bakhri saphaloo jachuun nama dandeytii addaa rabbiin khanneef nama da’ii islaamaa, barsiisaa barnoota amantii, sayintistii abbaa qubee afaan Oromooti. Shek bakrii saphaloot bara…

Read More

Seenaa bakar waaree

Seenaa ofii /ifii baruun dirqama abbaati! Bakar waaree gootummaa qofa osoo hin taane hayyuummaanii ni beekkama Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu Seenaa gotichaafi hayyuu beekkamaa sabaa khan maqaan bakhar waaree ja’amu khanaan wal baraa kan beytaniis seenaa isaa gad fageenyaan baradhaa! Gootichi khun khan dhalate godina…

Read More

Guyyaa WBO(Amajjii 1)

Baga Guyyaa WBO fi bara haaraya geysan! Amajjii tooko Guyyaa WBO Kan jannee  ummanni Oromoo fi Waraann bilisummaa Oromoo bara baraan kabajaa jira khan seenaa isaa waliin laalla: Ayyaanni khun baroota 40n’ dabran kana irraa khaasee qabsaawoonni Oromoo qabsoo Oromoof Of kannan kan lubbuun jiraniifi khan lubbuun hin jirre akkasuma miseensi Waraana bilisummaa Oromoo,deeggartoonni isaanii…

Read More

Oromoofi Oromiyaan akkamitti dhufuu dandeyse

Madda Oromoo khana beytuu laata? Lafti Oromoo yeroo ammaa lakkuma mootummoonni biyya abisiiniyaa ja’amtu walirraa fuudhaa kaan kaanitti dabarsaa deemuun namuu bara isaatti ciree hanga barbaade dhiisaa, hanga barbaade muraa jiru tun, jalqaba akkami? Mee jalqaba bakka fi hidda Oromoo haa laalluu.  Oromoon saba guddaa ganfa africaa ilmaan kush kheysaa isa tokko ta’ees saba guddaa…

Read More