Appilikeeshinii Filima akka Si’irii fakkeysitanii hojjattaniin

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa arra appii ajaa’ibaa kan filima akka si’iriitti ittiin dalaguu dandeysa isiniif qabadhee dhufe. Technology waan ajaa’ibaa namatti tahu qabatee dhufee jira. Mee appii arraa khana dhuma barruu khanaa irraan isiniif khaaya waan namatti khana isiniis laaltanii yoo barbaaddan asumaan appii…

Read More

APPIIN kun yoo namni si jalaa bade lakkoofsa isaa qofaan hordofuuf si gargaara

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu jechaa arra appii ajaa’ibaa kan bilbia nama tokkoo yokiin nama sijalaa bade ittiin hordofuu dandeysaniin qabadheen dhufe. Appiin guyyaa arraa, appii vayrasii garagaraa irraa bilisaa khan bilbila kheysan bakka guddaa qabee guutee isin jallaa hin rakkineedha Appii xiqqaa mb muraasaa khan…

Read More

APPII Biyyaa barbaaddan tola(bilaasha) ittiin bilbiluu dandeysan

Appilikeeshinii ajaa’ibaa khan biyya barbaaddan addunyaa guutuu tola ittiin bilbilachuu dandeysaniin. Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu Appii kana dhuma barreyfama kanaa irraan isiniif khaayaa, isin bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload jattu tuquun buufadhaa! Appii akkanaa kana yeroo nama barsiisan namoonni baayyeen yeroo credit irratti heddumeyfatan…

Read More