CONGRATULATIONS Itti Fayyadama

1. Waan gaarii fi cimina ofii isaanii fi kan nama biraa arguu danda’u. Hir’inaa isaaniirratti malee hir’ina namaa irratti hin xiyyeeffatan. Waan qabanii fi waan danda’anirratti xiyyeeffatu.

2. Namoota (hiriyyoota) gaarii ta’an naannoo isaaniitii qabaatu. Hiriyyoota kaayyoo, ergama fi ilaalchaan waltumsuu danda’an of biraa qabu

3. Kufaatii isaanii dhoksuuf hin dhama’an, akka barumsa argatanitti yaadu Yeroo hunda afaanumaan hiin haawwanii hojachuuf maleWantotaa isaan fayyaduufis yeroo kenuu

4 Abdii hin kutani. Yoo kufan ka’uu akka danda’an beeku.

5. Murtoo murteessuuf dudduuba hin deebi’an. Murtoon jireenya keessatti barbaachisaadha, namoonni mo’atoon ni murteessu

6. Waa’ee doggoggora darbee deddeebi’anii yaadanii of hin dhiphisan, garuu irraa baratu²

.7. Yeroo kaayyoof jedhanii miidhamni dhiphinni, rakkiinni irra ga’u waan isaan miidhe caalaa waan miidhama sana keessaa Mo’atoo isin haa taasisu rabbi!

APP BUFACHUUF DOWNLOAD TUQA

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *