Furmaanni maali worri jedhaa turtaniif

Furmaanni maali? worri jedhaa turtaniif

Fuulli keessan bifa kanaan namoota isin jalaa miidhameef furmaanni isinuma harka jira.Maaltu mala?????……….jettanii hin dhiphatinaaFurmaanni isaa isinuma harka jira.Wantoota 3 qofa isin

barbaachisa.1.Hub: Malli jalqabaa kun worriita yeeroo hedduu fuulli keessan jiidhina ykn dafqa(ወዝ) qabuuf ta’a.1. Qarafaa daakkamaa2. Irdii daakkamaa3. DammaAkkaataa qophii isaa_Qarfaa daakkaamaa maankaa shaayii

2 _Irdii daakkamaa maankaa shaayii 3 _Dammaa maankaa guddaa 2 Wantoota sadan kanneenqopheessuun bishaan xiqqoo ibidda irratti hoo’e maankaa guddaa 4 wajjiin sirritti wolitti makaa.Galgala hirriba dura fuula keessan

erga dhiqattanii booda fooxaadhaan gossaa. Daqiiqaa 2 booda makaa qopheeffattan sana maankaa tokko qofaa fuula keessan dibadhaa. Sa’aatii tokkoof erga fuula keessan irra tureen booda bishaaniin ofirraa dhiqaa. ganama wan fuula keessan goggossu(dehumidify)

fayyadamaa!2.Hub: worri fuulli keessan goggoguuf immoo 1. Aannan hoo’aa 2. Irdii 3. Za’afaraan(saffron) bullaayaa Za’afaraan yoo dhabdan buna daakkamaa fayyadamuu daneettu.Akkaataa fayyadamaa: aannan maankaa lama. Irdii maankaa lama za’afaraan maankaa tokko. Wolitti laaffisaa galgala dibadha

Sa’aatii tokko booda dhiqadhaa.Hub: worroonni fuulli keessan isin goggogu(dry skin) ganama waan fuula keessan jiisu(moisturize) godhu dibachuu hin dagatinaa. Ganama akkuma hirribaa kaataniin bishaan xiqqoo hoo’een dhiqadhaa.Yoo xiqqaate guyyaa 7 haala kana irra deddeebiin yoo raawwattan fuulli keessan isiniif qulqullaaya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *