Kumu livestream

Tiktok cufamuu akka qabdu mootummoonni addunyaa hundi akka murteysan dhageysanii jirtanii? Tiktok cufamuuf karaa jirti waan taheef, isin warri follow gurguddaa qabdan, follow keysan kan Tiktok irraa qabdan osoo Tiktok hin cufamin gara appii Kumu daftanii akka namootatti himattanii namoonni gama appii kumutiin akka isin hordofu hatattamaan godhadhaa.

Namoonni duraan tiktok irratti hordoftoota baayyee qaban amma gara appii Kamu kanatti godaanan waan jiraniif isiniis garas akka deemtanii appii kana isa sirri asuma irraa dhuma barreyfamaa khanaa irraan isiniif khaaya waan taheef buufachuuf bakka as tuqaa buufadhaa yokiin dawnload jattu tuquun buufadhaa!

Asalamu aleykun warahmatullahi wabarakaatu ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu.

Guyyaa arraa akumaan  as gubba irratti isiniif ibsee appii tiktok irraa gara kumu irratti namoonni waan godaanan jiraniif isiniis daftanii osoo namoota isin hordofu of jalaa qabdanii gama appii kumuu ‘tiin hordoftoota baayyifadhaa jechuu isiniif dhaamuu feena.

Appii kumu’ n akkuma tiktok irra appii tiktok irratti gammachuun wal buhaarsaa turtan appii kanaanis wal buhaarsuu dandeysan

Namoonni baayyee tiktok irraa bu’aa guddaa arkachaa akka jiru ni beytan mitii ree appiin kumu kumu ja’amu kuniis akkuma tiktok san bu’aa guddaa irraa argachuu dandeysan.

Appilikeeshiniin amma dhufe kun kan maal faa qabatee dhufe?

Appiin “Kumu” jau kun, appii tiktok caalee dhufeedha. Appiin kun wantoota inni qabatee dhufe keessaa:

  • Akkuma tiktok gift waliif kannuun danda’ama appii kana irrattiis
  • Akkasuma tiktok caalaa namoota baayyee hanga nama sagalii afeeruun yokiin galchuu waliin haasa’uun ni danda’ama
  • Akkasuma sirba wal afeeruuf akka appii tiktok  bilbila lama fayyadamuu sin barbaachisu, bilbila live seenteen saniin sirbaas akka namni dhagahutti afeeruu dandeysaniin
  • Live seentani akkuma tiktok wal dorgommii godhuuf appiin kuniis isin dandeysisa

Coin keessan yokiin saantiimiin keessan kanaaniis kumu kana irratti namoonni akka gift yokiin kannaatti isiniif kannan kun akka odeyfannoon appii kanaa mullisutti baayye kan isin irraa hin cirre tahuu akka tiktok ‘tti , garuu kafaltiin isaa biyyaafi biyyatti garaa garummaa haa qabaatuu malee.

Fakkeenyaaf biyyoota tokko tokkotti kafaltiin isaa hedduu guddaadha Fakkeenyaaf biyyoota guddatan keysatti jachuudha

Appii kana irratti follow guddifachuuf namoonni amma tiktok irraa follow guddaa qaban baayyee isaan gargaara karaa laafaan osoo tiktok hin cufamin follow keessan asiin na’hordofaa jattanii hordoftoota keessan kan tiktok irraa qabdan gama appii kumu dabarfachuu qabdan hatattamaan.

Gorsa gaarii kheenya khan yeroo hunda 

Gorsi kheenya kan guyyaa arraa, nama hunda irraa gaarii hin eeggatin, gaarii tahuu yaali malee.

  • Nama tokko irraan gaarii egdee maaf akka kiyyaatti hin gaaromne jattee eggachuu irra gaarii taatii hojjattee gaaromina kee itti garsiiftee yoo hojjatte namni saniis sirraa laallatee hojii akka keetii hojjachuu danda’a
  • Dhageeyfachuu guddisi dubbachuuf hin fiiginii

Namni dhageyfachuu guddise kabajaas ni argata, hayyummaas ni argata , naamusaan ni argata waan taheef.

Namni dhageyfachuu dhiisee dubbachuuf fiigu khan manguddoo afaanitti dubbii nyaatu ” ilma abbaa dura nyaatu” akkuma Oromoon jattutti nama guddaa afaan fiigu taata khan naamusa hin qabne, khan khabajaa hin qabne taata.

Ammaas dubbiin nama dubbii nama afaanitti naatuutiis yoo dhugaaf dubbachaa jiraate tahees fudhatama dhabde, ni tuffatama, guddaa tahuus akka daa’ima nama guddaa bira taa’ee ofumaan osoo namni guddaan inni itti haasa’u san quba hin qabne, ofumaa haasa’utti  laalama.

Kanaaf namni haasa’a kee bakkaan laalladhu, yeroon eeggadhu, hiriyyaan qixxaachuu yaali malee ,hiriyyaa caaluu yaali malee nama guddaan qixxaachuufi nama guddaa caaluu hin yaalin!

Appii  buufachuuf as tuqaa

 

Dawnload from play store 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *