Seenaa bakar waaree

Seenaa ofii /ifii baruun dirqama abbaati!

Bakar waaree gootummaa qofa osoo hin taane hayyuummaanii ni beekkama

Ashama harka fuune hordoftoota website kheenyaa nagayaaf rahmanni rabbii bakkuma jirtanitti isin haa gahuu

Seenaa gotichaafi hayyuu beekkamaa sabaa khan maqaan bakhar waaree ja’amu khanaan wal baraa kan beytaniis seenaa isaa gad fageenyaan baradhaa!

Gootichi khun khan dhalate godina harargee bahaa aanaa jaarsoo bakka laga mixee ja’amutti dhalate

Bakar waaree bara 1887 kheysa gaafa nafxanyoonni amaaraa mililikiin durfamu biyya keenya Oromiyaa seenu sanitti bara Oromoota Salaalee yokiin shawaa fi arsii cabsee gara harargee gad dhufu san, gotichaa fi hayyuun wadaay khormoos dhaamsa miilaa gara hoggantootaatti erguun ergaan san gooticha bakar waareetiis ergaan miilaa itti dhufte.

Bara sanitti hayyuu fi goonni bakar waare khun hoggana birmajii kheysa ture. Erga mariin gaggeeyfamee booda ammoo, gara lenjiitti seenaan. Leengii kana irratti ammo waraana bakka sadihitti baasanii garee tokkoffaa humna murti guuto ja’anii maqaa moggaasan.

Gareen Lammaffaaniis garee humna raaree jachuun moggaasan

Gareen sadaffaan ammoo garee humna qeyroo jachuun moggaasan 

Gareen tokkoffaan humna murti guuto ja’amti

Gareen tokkoffaan akkuma maqaan ja’utti humna murtii guutu jachuun leenjii jabaa kannaniif. Lenjiin isaanii ammoo farda gulufaa irra osoo taa’aa jiranii iboo, gaachanaafi meeshaa harka isaanii jiru fuulduratti darbanii lafaa fuudhuu akkasuma farda bararaa jiru khana garaa isaa jalaan deebi’uu faadha. Bakki leenjiin itti fudhatames gaara mullataa dabbaal mootii gaaraagubbaa irratti. leenjisaan garee tokkoffaa garee murti guutoo ammoo nama maqaaa isaa lallabaa lihoo ja’amun leenjifaman.

Gareen lammaffaan maqaan isaanii, garee raaree jachuun beekkaman

Gareen lammaffaaniis akkuma garee tokkoffaa leenjii fardaan leenji’an leenjiin isaanii akka garee tokkoffaa jabduu tahuu baattuus leenjii fardaan lenji’an jachudha.Leenjisaan isaaniitiis nama naqaan Riyyaa ja’amuun leenjifaman

Gareen sadaffaan ammoo naqaan garee humna qeyroo ja’aman

Gareen sadaffaan, garee haala polisiiti. Nageenya hawaasa kheysaafi yoo diinni kallattii jijjiirratee khan dhufu tahellee akka eeganiif gareen khun khan qobbaahe.

Gareen sadaffaan kun leenjii gosa sport kaaratee baratan. leenjii kana keessatti dummucaa yokiin boksiin muka ejersaa jabaa cabsuu faadha. Leenjisaan isaaniis, akkuma kan garee lammaffaa Riyyaa ja’ama

Bakar waareetiis hogganaa waraana walii galaa tahuun muudame yokiin filame jachuudha.

Waaraana kana irratti gootummaa bakar waaree qabu irraa kan yeroo baayyee Oromoon bahaa akka makhmakhsaatti itti fayyadamtu keeysa tokko achi buutee miila bakhar waare ja’anii makhmakhan.

Fakkeenyaaf wanni takka baddee yoo dhabamte achi buutee miila bakhar waaree taate ja’anii akka makhmaakhsaatti itti fayyadaman.

Bakar waare Osoo lolaa jiruu miilli isaa irraa citee innaawa gootummaa miila isaa san osoo laalaan itti hin dhagahamin , osoo hin mullatin lolee lolchiisee yeroo galu miila isaa khan irra hin jirre namni biraa garsiise bakar meerre miilli kee jannaan achi buutee isaatu hin garre ja’een ja’ama.

Harargeetti yeroo haadhooliin bakha faarsitu akkas jachaa faarsiti, “bada bakhar yaa ba’eessa namaa silaa si deysee haati marraa lamaa “ jachuun faarsan

Dhiirti yeroo bakhar waaree yaadachuun faarsitu ammoo ” innaawaa gamnummaa dubbiin jalan galtu, yoo arjummaa dhabdhee biraa hin galtuu , yoo gootummaa roorroon isa hin galtuu bakhariiniin lolaan khillee dhakhaan loltuu” jachuun faarsan

Hordoftoota fi dubbiftoota barruu kheenyaa seenaan bakha waaree khan asirratti golabamu miti guyyaa biraa itti deebi’uu kheenya hin oolu waan taheef arraaf haganuma xumurra.

Seenaa ofii abbaatu barbaaddata,seenaa ofii abbaatu barsiifata waan taheef, seenaa teenya nuuf barsiisu hin jiru, namni si barsiisuis hin jiru waan tahee ofii kheef baradhu, ofii kheef barsiifadhu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *