Shabaka Bilash Arrkkachuuf Bareefama Gama dhumaa iiraa Arkkataan

”Bara 2070’tti Itiyoophiyaanonni balbala siidaa Aksumin gara ‘tinsaayee’tti ce’uu danda’u”~~~~~~~~~~~Mootii Aksumaayiraamisiin (bara 889 – 869) kaaba Itiyoophiyaatti akka hundoofte kan himamtu mootummaa Aksum (yeroo ammaa magaalaa Aksum kan jedhamtu) keessatti siidaan suuraa irratti argitan kun jaarraa 3ffaa – 4ffaa akka

.

ijaaramee dubbatu.Siidaan kun akka isaan baay’een jedhanitti gaara hanga gadiitti iccitiidhaan guutamaadha. Garuu hanga ammaatti sababni ykn iccitiin siidaan kun dhaabbateef hin beekamu.Siidaan kun balbala iccitaawaa dhakaadhaan sararaman baay’ee kan qabu yoo ta’u balbala kana banuun koodii of

.

.

. danda’e akka qabuufi koodii (furtuu) kana immoo ammatti namni beeku adduunyaa kana irra akka hin jirreefi siichi akka dhufu qeesolii biyyattiitiin dubbatama.Namni balbala kanaan gara siidichaatti seenu gara adduunyaa hin

.

.

beekamne biraatti seena jedhamees amanama. Biyyi jedhamu sun biyyoota adduunyaa keenyaa kana osoo hin ta’in biyya iccitii ykn dhokataa ta’e biraati.Isaan hedduun bara 2070’tti balballi siidaa kanaa akka banamuufi Itiyoophiyaanonni

.

.balabala kanaan gara tinsaayee/irra deebiin dhalachuutti seenuu ykn ce’uu akka danda’an amanu.Irra keessa siidichaa bakki duwwaan tokko ni jira. Akka jedhamutti ifa raajii ta’etu achi irra taa’ee guutuu magaalaa Aksumiif ifaa

.

.

.ture.Ijaarsi siidaa kanaa kanneen piraamiidiitii ijaaraniin walitti dhufeenya qaban kan.jedhamu yoo ta’u siidaan Aksum kun gamoon guddaan biraa kallattii siidichaatiin dachee keessa akka jirus himameera

App bufachuuf SdF

DOWNLOAD

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *