Sirba musiqaa isaa jaalattan tokkoo yoo sagalee isaa irraa balleysitanii musiqaa kobaatti baasuuf kan isin gargaaru

Aplikeeshinii ajaa’ibaa!

Namni hedduun kheysattuu namoonni video garagaraa edit godhan muziqaa jaalatan tokko yokiin muziqaa yaada isaan video irratti hojjachaa jiruun yoo khan walfakkaatu tahe irratti hidhanii wal simsiisan.

Sirboota isinitti tolan kheysaa yoo muziqaa isaa qofa video hojjachuu barbaaddan san irratti hiitanii akka namni video teysan yeroo laalu yokiin dhageyfatu hawwatutti, muziqaa marartoo,muziqaa unnachiisaafi kkf faaf aplikeeshinii khana fayyadamuun muziqaa qofa video teysanitti makhuu ni dandeeysan.

Aplikeeshinii baayyee xiqqaati bilbila kheysan bakka guddaa qabee isin duraa hin guutu. Application tiqqaa hojiin isaa guddaa khana buufachuuf dhuma bakkuu khanaa irraa laalladhaa!

Namni tokko gaafa waan tokko akka dhunfaatti karoorfatee waan banziila tahee khaasu ni barbaachisa

Namoota fadhii artii qabaniifiis barruun tiyya tan application kanaan wal barsiiftu tun sababa tahuufi dandeysi

ammaas nama hawwii artii hin qabneehu guyyuma kheysaa application khanaan wal baree sagalee ofii yokiin system ittiin miseensa artii tahu argachuu dandeya.

Artiin khan uumamaan waliin dhalataniifi khan guyyaa khessaa arkate. Aplikeeshinii kana buufattee ati khan artii waliin hin dilating jachuun khan guyyaa khessaa arkachuu dandeysuus application kanaan sababa siif godhee hojii artiitti sibaasuu danda’a.

an isaa inni Lammaffaan namoota artii gara sirbaan dalaguuf hawwii qabaniif

Bu’aan aplikeeshinii khanaa tokko ammaas muziqaa sirba namaa irra jiru tokko yoo khan sitti tolu tahe akkasuma walaloo muziqaa saniin wal siif simtu(walqabatt) yoo khan irratti shaakhaluu barbaaddu tahe, gabaabumatti sagalee kheetiin muziqaa sanii waliin jachuu dandeysa. Maalif jannaan yadaleysuun sinbarbaachisu yokiin yadaloo barbaaduun sin barbaachisu.

Yadaloo sagalee duraan muziqaa san irraa balleysite waan gurratti beytuuf kharuma laafaan walaloo tee muziqaa san itti banattee yadaloo sagalee waliin irraa balleysite san jatta sirba baaftee jachuudha.

Akkas waan taheef application khun namoota artii gara muziqaatiin shakhaluu barbaadaniif baayyee baayyee gargaara.

Sirboota Oromoo qofa osoo hin taane Sirboota baa Sirboota barbaaddan khan sagalee kheysaniin wal simuu dandahu hunda shaakhaluu dandeysaniin.

Hojiin Ofitti amanamummaa maali?
  • Ofitti amanamummaan yoo hin jiraanne qaamaan miidhamtee du’aa laata jattee yoo khan ofitti amanuu dhiifte daran guyyaa khee gababsaa deemuu dandeysa.
  • Ati khan arra wantoota ilmi namaa addunyaa tana irratti sidura godhanii dabran godhuu hin dandahu jattee yaaddu,Namoonni addunyaa tanaaf wantoota electric fi wantoota akka sms fidanii adunyaa ganda tokko godhan khanaan hoo maal jatta?
  • Technology lakkumaan guddachaa deemtu tun ilma namaati khan hojjate. Osoo fakkeenya ilma namaa khan isa dura jiru irraa laallatee hin taane sammuu isaa fii ifitti amanamummaadha.
  • Ofitti amannaan waan ati hin hojjanne hin jirtu, yaada kees fageysitee yaaduu qabda.
  • Yeroo waan takka ofitti amanamummaan hojjattu, yoo khan ilma namaa khan abdii si khutachiisuun walitti dhiheenya qabaatte beeki abdiin ati ofitti amantee hojjachaa jirtu san hanga onneen tee ofitti amante duraan hojii tee irratti ciccaa jirtu san irraa xiqqoofillee taatu of booda deebi’uu dandeysa waan taheef namoota akkasii irraa fagaachuu qabda
  • Ifitti amanamummaan ati arra irratti ciccitee jirtu tun gaafa bakka geeyse atiifiis namaafiis bu’aa gaarii fiduu dandeysi akkasuma fakkeenya guddaa irraa fudhatanii akka seenaatti yaada irratti ciccitee bakka guddaa geyseen san laallatanii ifaa dukkana halkanii nuuf tahe ja’anii ittiin milkaahuu dandahan waan taheef.

Kun waan gammachiisaadha namoota yaada sirbaafi wantoota wantoota classic qaban hundaa nigargaara ja’een yaada.

 

Waan dubbiftaniif galatooma!

Application bakka asii gadii khana irra tuqaa play store irraa isin gesaa achumarraabuufattan

Appii kana buufachuuf as tuqaa 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *