this application will tell you about something that you don’t know about by just taking a picture

  • meet this very nice application.

this application will tell you about something that you don’t know about by just taking a picture.

for example, you can take a picture of something you see a picture of, whether it is a device or something you like, and the application itself will bring up all the things that are similar to what you have taken a picture of.

you can read about it from there because I will write about it

aplikeeshiniin kun waan tokko kan waan isaa wallaalta suuraa qofa kaasuun wa’ee isaa isiniif ibsa

application baayyee bareedaa kanaan wal baraa.

aplikeeshiniin kun waan tokko kan waan isaa wallaalta suuraa qofa kaasuun wa’ee isaa isiniif ibsa.

fakkeenyaaf, waan tokko kan suuraa isaa argitan meeshaas haa tahuu wanta isinitti tole tokko aplikeeshinii kana irra seentanii suuraa kaasuudhaan aplikeeshiniin ofii saa wantoota wanta isin suuraa kaaftan saniin wal fakkaatan hunda fida.

isin waa’ee suuraa sanii barruun waan kaahuuf isin bakkuma san irraa dubbistanii wa’ee isaa baruu dandeysan

Application kana baayyee itti gammaddu ja’een yaada! Namni baayyeen yeroo hedduu waan kanaaf rakkata waan taheef

Wanti takka yoo maqaa isaas beytee suuraa isaas beytee waa’ee isaa sirritti hin beynees tahee odeyfannoo waa’ee sanii hunda irraa arkachuu dandeysan.

Akkasumaas wantoota bitii barbaaddan takka odeyfannoo isaa yokiin bu’aa isaa, hagam takka jabin beeshaas tahu hagami khan ja’u baruuf akkasuma gatii waan saniillee naannoo ati jirtuun gatiin waan sanii wal adda taatuus tilmaamaan sitti himuuf aplikeeshiniin kun qofti gahaadha

Application kana dhuma barruu kanaa irraan isiniif khaaya dhuma barruu kanaa irraa buufadhaa!

Gorsi kheenya khan guyyaa arraa, gaafa nama caaltee mullatte

  • Gaafa ati gabeenyaaniis tahee,¬† bekkumsaaniis tahee nama caaltee mullatte, nama sii gadii yokiin bekkumsaan sin geenye yokiin bekkumsaan sin geenye jechaan eeggadhu! Kana jechuun kiyya nama sii gadii tokko waan rabbi siif kanne sanii of ol qabdee isa xiqqeysuun nama san gadisiisa waan taheef. Beekkuumsi fi qabeenyi khan rabbiiti waan taheef rabbiitu sitti khannate, beekkuumsiis kan rabbiiti rabbiitu sitti khanne waan taheef.
  • Ilma namaa gaafa caaltee arkamte waan gaarii barsiisaa deem booda inniis bakka khee khana gahuu danda’aa, atiis bakka inni arra jiru tanatti dabruu dandeysaa addunyaan garagaggal waan taateef. Yoo arra qabeenya qabduun itti boonuu dhabdee gaaroominaafi arjummaa waan arra harkaa qabdu kanaan barsiifte, boru yoo akka tasaa qabeenyi arra harkaa qabdu siharkaa khute boru inniniis fuula gaariin sisimata waan taheef.
  • Haala jiru hunda kheysatti ati carraan fakkeenya namaaf tahuu ni qabda jechuudha namni qabeenya qabdu yokiin bekkuumsa qabdu
  • Ilmi namaa fakkeenya guddaa si godhata hiyyeysi yoo hanga fadha hojii arjummaa hojjate takkaa fakkeenya guddaa hojjate namni isarraa laallatee itti gammadu hin jiru

Gorsa kheenyas yoo itti gammaddan isiniif itti fufna yaada kheysan comment telegram keenyaarra nuuf kaayaa nuus jajjabeysaa!

Appii kana buufachuuf as tuqaa

Dawnload from play store 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *