Zain jahaatamaa(60) irratti akkasuma ajaa’ibaatti dalagaa jira

Aplikeeshinii bareedaa zain jahatamaa(60)akka Ajaa’ibaatti dalagaa kan jiru Aplikeeshinii kana buufadhaa itti fayyadamaa.

Akkasuma ammaas aplikeeshiniin kun waan ittiin nama gammachiisu keessa sa’atii hanga feetan isiniif dabaluu danda’a yoo barbaaddan hanga guyyaa meeqaa sa’atii itti dabaluu ni dandeysan.

Gorsaa kheenya khan yeroo hundaa:

Qajeeltee( qaceeltee) nama qaceelchuu.

Qaceeltee nama qaceelchuu yeroon ja’u namoonni baayyeen bakka taa’anii ibidda harkaan akka qabattu si’ajaju(si’ajaja).

Namna tokko gorsuuf ofii keetiif yoo wanni ati irraa nama gorsitu san, atuu irraa gorfamaa hin taane bakka isaa gorsaa jirtu sanitti waan akka namni san hin goone irraa gorsaa jirtu san ija isaanii duratti hin godhin.

Yoo waan ati hin goone yokiin keessi kee qaama jechuun harkaafii miila, ijaafi gurri kee akka hin jaalanne tahe namatti gaarii gootee akka godhuuf hin gorsin.

Kana jechuun kiyya waan harki kee akka qabatu hin feene, harki namaa akka qabatu hin ajajin.

Waan milli kee akka irra ejjatu hin feene irra namaan irra ejjadhu hin ja’in.

Akkasuma waan ijji kee akka hin laalle jaalattu, gurri kee akka hin dhageenye yokiin hin dhageyfanne jaalattu namni biraa akka jaalatu hin ajajin.

Ati yoo akkas taate namni sitti dhihaatu yokiin kanneen ati gorsitu hundi fakkeenya sirraa hin fudhatan jachuudha.

Haa xiqqaattuu khaniin lafatti hojjadhuun isinitti himaa jira

GORSA Namummaa

Namummaa jechuun yoo kan deemne tahe ilma namaa hunda khan fii godhachuu jechuudha.

Ilma namaa jechuu warqii khan caalu jechuudha.

Ilma namaa hunda jaaladhu. Hanga dandeysetti ilma namaa maxxanfadhu, hanga dandeeyse jibba sikheysa jiru if kheysatti gad dhoorki, ilma namaa jaalalaan barsiisa ja’ii yaadi, ilma namaa irraahiin galata eeggadha hin ja’in.

Sababni isaas yoo ati khan gaarii yaadu taatee ilma namaa irraahis galataan eeggadha khan jattu yoo taate atuu ilma namaa hamaaf yokiin badaa galata hin qabneef gaafa waa gootu, galata irraa eeggattu san akka nama hamtuu itti dalagetti waan silaaluuf atiis hammaachuu dandeysaa waan taheef.

Ati ammaas irra deebitee toluufii qabda. Sababni isaas, Inni ati arra osoo inni galata siif dhabuu irra deebitee waan gaarii hojjatteef san, inniniis irra deebi’ee hamtuu yokiin gaafa galata siif dhabe san yaadachuu danda’a waan taheef.

Gaafa toltuu ati irra daddeebitee hojjatteef san yaadatu inniis nama gaarii si caalu tahuu danda’a waan taheef

Namni gaarii hojjate jaalalaan biyya booji’a; namni hammeenya hojjatu ammoo gaafa hamatti hammaatu, hammeenyaan biyya balleysa waan taheef gaariin kanaaf nu barbaachisa.

Ati yeroo khamuu gaarii hojjattee yoo jiraatte hammeenya irraa yoo fagaatte fakkeenyaafi barsiisaa jaalalaafi fakkeenya hojii gaarii tahuu dandeysa waan taheef.

Namunnaan waan taatees barsiisaa jirta jechuudha.

Ilmi namaa hammeenya qabaatuus gaaruummaa qabaatuus hin beekkamu hanga guyyaan gahuutti.

Guyyaan san hoo khami yoo khan jattu taate ammoo, guyyaan ilmi namaa hamaafii gaariin itti adda namaaf bahu gaafa rakkatte yokiin rakkate akkasuma wanni takka sirra geyse jechuudha

San malees ilmi namaa kun yoo hireen isaa hammaattees maalummaan isaa ni dhokhatti enyummaa isaa malee

Akkas jachuun khiyya namni carraan isaa hammaate baayyeetu jira khan silaa biyya fayyedee addunyaallee fayyadu.

Kanaafi khan ilma naamaatti hin jarjarinaa, ilma namaatti ilma namaatti hin hammaatinaa kan ja’uuf.

Sababniin kana ja’uuf ammaaf namni tokko yoo duroome waan ilmi namaa namaaf godha ja’an guutuu siif tahuu danda’a.

Kan hiyyoome ammoo ” afaan gaariin, afaa gaarii caala” ja’eetuma makhmakhsa kanatti yayyadamee yoo hangas siif tahe qofa wanni biraa khan siif godhuu danda’u hin jirtu

Gaarii hedduu garre khan biyya bira dabree addunyaa fayyadu khan hiyyuummaan qabdee taa’aa jiruun

Waan dubbiftaniif galatooma!

Appii Shabakaa zain 60 as tuqaa buufadhaa!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *